CSR

Siden 1. januar 2018 har København haft sit eget interne indsatsteam, der arbejder med CSR

CSR varetager kontrollen med arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler og beskæftigelsesklausuler. CSR-enheden har også til opgave at rådgive kommunens forvaltninger i brugen af klausuler i udbud og kontrakter. Derudover har CSR-enheden i 2019 overtaget ansvaret for rådgivning af forvaltningerne, så kommunens vedtagne klima- og miljøkrav bliver efterlevet.

Rådgivning og support

CSR-enheden har en intraside, hvor alle medarbejdere i Københavns Kommune kan finde oplysninger om brugen af klausuler, samt finde information om indsatsen. Enheden har ligeledes en rådgivningslinje, og står til rådighed for hjælp og vejledning for kommunens forvaltninger.  

Henvendelser til CSR-enheden kan ske på: 3366 7020 eller csr@okf.kk.dk

Indsatsteamet har desuden en ekstern hotline, hvor alle borgere kan skrive eller ringe, hvis de selv har oplevet urimelige arbejdsvilkår på opgaver for Københavns Kommune eller har mistanke om social dumping. Hotlinen (tlf. 3366 7010) er altid åben, og indsatsteamet rykker ud med kort varsel. Alle henvendelser bliver undersøgt og fulgt til dørs.

Tværgående indsats

Kredsen af administrerende direktører i Københavns Kommune (7-dir) har vedtaget en model for, hvordan forvaltningerne og indsatsteamet mod social dumping skal samarbejde. Forvaltningerne skal udpege en centralt placeret CSR-koordinator, som har det koordinerende ansvar i den pågældende forvaltning, en eller flere CSR-ansvarlige, som har kontakten til CSR-enheden, samt en registreringsansvarlig, som er ansvarlig for at registrere alle aftaler i kommunens aftalesystem.

Udpegningerne har til hensigt at sikre en effektiv arbejdsgang mellem CSR-enheden, der er ansvarlig for kontrol og udarbejdelse af anbefalinger i forbindelse med overtrædelser og den berørte forvaltning, som er ansvarlig for håndhævelse og eventuelle sanktioner.

Arbejdsklausuler

Københavns Kommune har siden 2011 stillet krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, når private aktører udfører opgaver for kommunen.

Alle kommunens kontrakter inden for byggeri, anlæg og tjenesteydelser – og i vidt omfang også projekter, hvor kommunen har givet støtte eller tilskud – skal således indeholde en arbejdsklausul.

Arbejdsklausulen stiller krav om, at løn- og ansættelsesvilkår som minimum skal være på niveau med den landsdækkende overenskomst for arbejde af samme art. Arbejdsklausulen indeholder et kædeansvar. Det betyder, at hovedleverandøren er ansvarlig for, at alle underleverandører – og hele kæden af underleverandører – overholder arbejdsklausulen.

Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler

På opgaver, hvor der er potentiale for at uddanne elever og lærlinge (erhvervsuddannelser), skal kontrakten desuden indeholde en uddannelsesklausul. Uddannelsesklausulen stiller krav om et antal elev- eller lærepladser på projekter af en vis størrelse og varighed.

Hvis en leverandør ikke kan finde det antal praktikanter, der er krav om i uddannelsesklausulen – eller ikke kan godkendes som praktikvirksomhed – kan leverandøren blive pålagt at beskæftige et tilsvarende antal ledige i fx fleksjob.

Støtte og tilskud

Siden 2016 har Københavns Kommune yderligere stillet krav om arbejds- og uddannelsesklausuler, når kommunen udbetaler støtte eller tilskud til projekter eller aktiviteter.

Der skal anvendes to forskellige arbejdsklausuler, alt efter hvilken type modtager, der er tale om.

  • Hvis der udbetales tilskud til en aktivitet, skal arbejdsklausulen indeholde et kædeansvar
  • Hvis der udbetales støtte til en institution, skal arbejdsklausulen ikke indeholde et kædeansvar

Kontroller

CSR-enheden kontrollerer overholdelse af kommunens klausuler. I det arbejde vægtes en høj grad af fysisk tilstedeværelse. CSR-enheden gennemfører ca. 600 kontroller om året, både screeningsbesøg, hvor enheden tager ud på en arbejdsplads og taler med medarbejderne om løn og ansættelsesvilkår, og dokumentkontroller, hvor CSR-enheden anmoder om dokumentation på udvalgte medarbejdere og på det grundlag laver en beregning af, hvorvidt lønnen er på niveau med den landsdækkende overenskomst for arbejde af samme art.

Alle kontroller er uanmeldte, og CSR-enheden arbejder efter en risikomodel, hvor indsatsen prioriteres dér, hvor der vurderes at være størst risiko for overtrædelser.

Kontraktholdere i de relevante forvaltninger bliver løbende orienteret om eventuelle sager på deres aftaler, og CSR-enheden kommer med anbefalinger, såfremt overtrædelser kræver brug af sanktioner.

Miljø og Klima

CSR-enheden vil fra 1. maj 2019 stå til rådighed for hjælp og vejledning i forhold til implementering af Københavns Kommunes vedtagne miljø- og klimakrav. CSR-enheden er ansvarlig for at:

  • Sikre, at de miljø- og klimakrav, som Københavns Kommune har besluttet at efterleve, er tilgængelige for fagforvaltningerne i et overskueligt og brugervenligt format
  • Yde generel rådgivning om miljø- og klimakrav
  • Håndtere det videre arbejde med udvikling af miljømærkekravene i samarbejde med Miljømærkning Danmark

Indgå i relevante samarbejdsfora som POGI m.fl.