Drift - sikring af, at huset fungerer

Vi løfter en vifte driftsrelaterede opgaver, som er med til at sikre, at huset fungerer hos kunderne.

Københavns Ejendomme & Indkøb løser en vifte af driftsrelaterede opgaver, som er med til at sikre, at huset fungerer hos kunderne, jf. snitflader. Det sker ved at udføre afhjælpende og løbende vedligeholdelse og afhjælpning af skader som følge af f.eks. indbrud, hærværk, brand eller ekstremt vejr på ejendommens klimaskærm, hegn og befæstede arealer. Københavns Ejendomme & Indkøb overvåger ligeledes energiforbruget i ejendommene og udfører energirenoveringer af basisinstallationer til nedbringelse af høje energiforbrug.

Hvis kunden ønsker driftsrådgivning, har spørgsmål til affaldshåndtering eller skal anmelde et akut vedligeholdelsesproblem eller en skade som følge af indbrud, hærværk, brand eller ekstremt vejr, skal der rettes henvendelse til Københavns Ejendomme & Indkøbs Helpdesk eller telefonisk via 33 66 61 00. Vedrørende energirådgivning, energirigtig drift, energistyring, energiregistrering og højt energiforbrug, kan kunden ringe til energirådgivningen på telefon 23 65 29 62.

Driftsrådgivning

Københavns Ejendomme & Indkøb rådgiver om alle problemstillinger vedr. anvendelse, drift, vedligeholdelse og servicering af lejemål med udgangspunkt i snitflader. Københavns Ejendomme & Indkøbs rolle er at understøtte kunderne i at sikre, at det tekniske personale på de kommunale lejemål kender deres ansvarsområder og er fagligt kompetente til at drive bygningerne og de tekniske anlæg.

Københavns Ejendomme & Indkøbs rådgivning omfatter gennemgang og svar på spørgsmål om snitflader mellem Københavns Ejendomme & Indkøb og kunden samt kundens forpligtigelser i forbindelse med drift, renhold, affaldssortering, indbrud, hærværk, graffiti og brand. Endvidere rådgiver Københavns Ejendomme & Indkøb om energirigtig drift, herunder optimering af tekniske anlæg samt undervisning i brug af energistyringssystem.

Det gør kunden
 • Kunden er ansvarlig for, at eget teknisk personale er fagligt opdateret og kompetent til at drive lejemålene og de tekniske anlæg som beskrevet i ”God drift” og ”Sådan bekæmper vi Legionella Bakterier”
 • Kunden kan kontakte Københavns Ejendomme & Indkøb om alle typer opgaver og problemstillinger vedr. anvendelse, drift, vedligeholdelse og servicering af lejemål samt undervisning af serviceteknikere.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb sørger for, at det tekniske personale i et lejemål oplæres i at betjene nyindkøbte anlæg, som Københavns Ejendomme & Indkøb har opsat i forbindelse med en byggesag.
 • Ved enkle spørgsmål/problemstillinger giver Københavns Ejendomme & Indkøb kunden et svar samme dag eller senest 2 arbejdsdage efter kundens henvendelse.
 • Ved komplicerede problemstillinger kvitterer Københavns Ejendomme & Indkøb for kundens spørgsmål/problemstilling inden for 5 arbejdsdage med en tilbagemelding om, hvornår svaret kan gives.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb sørger for, at energirådgiver eller tekniker besøger ejendommen ved konstaterede problemer med varme eller ventilation med henblik på at løse problemet hurtigst muligt. Energirådgiverne overvåger ejendommenes energiforbrug løbende med henblik på at identificere særligt højt forbrug og usædvanligt forbrug i tide.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb svarer på spørgsmål/problemstillinger omkring renovation samt rådgiver de enkelte enheder om affald, genanvendelse og korrekt håndtering af affald. Det fælles miljømål i Københavns Kommune er øget genanvendelse i de kommunale institutioner.

Administration af database til energiregistrering

Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer en webbaseret database, hvor lejerne registrerer energiforbruget i kommunale lejemål og tredjemandslejemål i overensstemmelse med lovgivningen (Bekendtgørelse om energimærkning i bygninger) og Borgerrepræsentationens principper. Kunden er ansvarlig for denne registrering, som kunden kan bruge til at optimere den daglige drift og som bl.a. anvendes i kommunens miljøregnskab og er med til at holde øje med kommunens samlede energiforbrug og målsætningen om at reducere det.

Det gør kunden
 • Kunden er ansvarlig for, at kommunale lejere i kommunale lejemål og tredjemandslejemål registrerer og indtaster deres energiforbrug i databasen månedligt.
 • Kunden kan kontakte Københavns Ejendomme & Indkøb for at få support i at anvende databasen til energiregistrering.
 • Kunden kan mod betaling bestille kursus i brug af database til energiregistrering.
 • Kunden kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb ved store ændringer i det enkelte lejemåls energiforbrug.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Hvis der ikke er opsat bimålere i lejemålet, leverer Københavns Ejendomme & Indkøb en fordelingsnøgle i forhold til fordeling af varmeregnskab.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb stiller en webbaseret database til energiregistrering til rådighed (Agenda2100).
 • Københavns Ejendomme & Indkøb kan mod betaling fra kunden sørge for, at energiforbruget registreres og tastes ind i databasen.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb opretter kunden i databasen til energiregistrering og fremsender brugernavn og password til systemet i forbindelse med indgåelse af nye lejekontrakter.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb yder telefonsupport i brug af databasen på alle arbejdsdage.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb besvarer mails om brug af databasen senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af kundens mail.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb leverer kursus til kunden efter aftale.
 • Senest 3 arbejdsdage efter kundens henvendelse om store ændringer i energiforbruget, kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb kunden for at aftale en gennemgang af de tekniske anlæg i lejemålet. Ovenstående gælder ikke for tredjemandslejemål.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb indfører i perioden 2016-18 et nyt energiregistreringssystem baseret på forsyningsselskabernes automatisk fjernaflæste hovedmålere. I forbindelse med at dette system indfases vil Agenda2100 blive udfaset. Forvaltningerne og institutionernes energiansvarlige vil blive involveret i planerne og tilbudt oplæring i det nye system.

Affaldshåndtering - Renovation for kommunale lejemål

Øget affaldssortering i de kommunale institutioner er kommunens fælles miljømål. Det er defineret, hvilke affaldsfraktioner den enkelte institutionstype skal sortere i. Se også Renovationsberegner.

Københavns Ejendomme & Indkøb varetager en affaldsordning om afhentning af affald for de kommunale lejemål/institutioner.

Lejemålets anvendelse har betydning for, hvilken affaldsordning det enkelte lejemål er omfattet af.

Affaldsordningerne er tilrettelagt således, at det enkelte lejemål selv sørger for at bestille beholdere til de fraktioner, der er behov for – også ved oprydningsdage og lignende. Kunden bestemmer derved selv antal beholdere og tømningshyppighed. Ligeledes er det kundens eget ansvar at sortere affaldet efter gældende regler, jævnfør affaldsbekendtgørelsen. KEID vejleder kunderne omkring affaldshåndtering.

Affaldsordning for de kommunale institutioner

Affaldsordningen for de kommunale institutioner dækker bl.a. skoler, børnehaver, idrætsanlæg, kulturhuse, sociale institutioner og administrationsbygninger. Denne affaldsordning varetages af M. Larsen indenfor en kontrakt med Københavns Ejendomme & Indkøb. M. Larsen kan kontaktes vedrørende:

 • Tømning af affald
 • Bestilling af ekstra affaldsbeholdere
 • Udskiftning af affaldsbeholdere
 • Containere til haveaffald
 • Containere til storskrald
 • Ændring i tømningsfrekvens
Kommunale lejemål omfattet af affaldsordningen for husholdninger

Affaldsordningen for husholdninger dækker beboelseslejemål, fx plejehjem, botilbud og institutioner beliggende i en boligejendom. Denne affaldsordning varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen. Anvend selvbetjeningsløsningen Nem Affaldsservice vedrørende:

 • Reparation af affaldsbeholdere
 • Bestilling af nye affaldsbeholdere
 • Tømning af dagrenovation
 • Oversigt over affaldsbeholdere på ejendommen
Tredjemandslejemål

Tredjemandslejemål er lejemål, som Københavns Kommune ikke selv ejer, men lejer hos en privat udlejer og fremlejer til en eller flere kommunale institutioner.

Tredjemandslejemål kan følge ordningen for den enkelte ejendom eller Københavns Ejendomme & Indkøbs affaldsordning. Københavns Ejendomme & Indkøb kan kontaktes vedrørende gældende affaldsordning og vejledning om affaldssortering.

Selvejende institutioner

Selvejende institutioner skal som udgangspunkt selv sørge for en affaldsordning. Dog kan der være mulighed for at følge Københavns Ejendomme og Indkøbs affaldsordning. Københavns Ejendomme & Indkøb kan kontaktes for hjælp.

Institutioner beliggende udenfor kommunen

Ligger institutionen udenfor kommunen, kan der være andre ordninger. Københavns Ejendomme & Indkøb kan kontaktes for hjælp.

Kontaktinfo
 • Kommunale lejemål omfattet af affaldsordningen for de kommunale institutioner (KEIDs affaldsordning)
 • Kommunale lejemål omfattet af affaldsordningen for husholdninger
  • Affaldsordningen for kommunale lejemål i beboelsesejendomme varetages af Nem Affaldsservice.
  • Kontakt Nem Affaldsservice via selvbetjeningsløsningen på http://www.kk.dk/affald.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er det muligt at få afhentet storskrald via gårdmandskorpset. Se www.gaardmandsksorpset.kk.dk (gælder kun storskrald).

I Socialforvaltningen er det muligt at få afhentet en mindre mængde affald via egen miljøbil. 

Opkrævning for affald

For renovation opkræves der månedsvis bagud efter forbrug.
Udgifter til renovation afregnes efter forbrug. Taksterne skal fremme øget affaldssortering, og der betales derfor mere for restaffald end for affald til genanvendelse. I dag opkræves der for leje af beholdere, for tømning og for affaldsbehandling. Se takster her. Til hjælp for beregning af antal - og type af affaldscontainere – kan der benyttes en Renovationsberegner.

Kravene til affaldssortering

Det er det enkelte lejemåls ansvar at sortere efter gældende regler. Væsentlige mængder genanvendeligt affald skal kildesorteres. Farligt affald og elskrot skal altid sorteres for sig fra andet affald. Der gælder særlige regler om opbevaring af farligt affald. Det er op til det enkelte lejemål at sørge for at anskaffe materiel til sortering i henhold til affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ.

Husk, at hvis der ændres i affaldssorteringen berører det flere faggrupper: Rengøringspersonale, daglige brugere/ansatte, daglige brugere/borgere, gårdmænd/tekniske ejendomsledere og Facility management.

Genbrugsportalen

Genbrugsportalen er Københavns Kommunes byttebørs for kommunale institutioner. Her kan en institution gøre opmærksom på, at den har møbler eller lignende tilovers, som en anden institution kan få glæde af.

Udførelse af afhjælpende vedligeholdelse

Københavns Ejendomme & Indkøb udfører afhjælpende vedligeholdelse på ejendommens klimaskærm, hegn, befæstede arealer og basisinstallationer, jf. snitflader.

Afhjælpende vedligeholdelse drejer sig om opretholdelse af sikkerhed og institutionens fortsatte drift, fx reparation og udskiftning af installationer, der er brudt ned som fx varmeanlæg.

Afhjælpende vedligeholdelse drejer sig også om at udbedre skader, der har alvorlige følgevirkninger for andre bygningsdele, fx at tætne et utæt tag, hvor regnen trænger ind og ødelægger lofter og vægge. Skaderne opstår typisk som følge af, at den løbende vedligeholdelse af lejemålet har været mangelfuld gennem en længere årrække. Større vedligeholdelsesarbejde defineres almindeligvis ikke som afhjælpende vedligehold, men indgår i den årlige prioritering af grundbudgettet til vedligeholdelse.

Københavns Ejendomme & Indkøb har en række KPI’er til understøttelse af hurtig reaktion ved afhjælpende vedligeholdelse. Dette er for at optimere den oplevede service. F.eks. Helpdesk svartid på afhjælpende vedligeholdelse og driftsforstyrrelser - fra sagsoprettelse til besked til kunden om, at leverandør er bestilt, må der kun gå 3 arbejdsdage.

Det gør kunden
 • Kunden kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb og indmelder det akutte vedligeholdelsesproblem hurtigst muligt og senest dagen efter, at det er konstateret til Helpdesk eller på tlf. 33 66 61 00.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb har en 24 timers-vagt, der kan kontaktes i særligt akutte tilfælde. Rådhusvagten kan kontaktes på 33 66 25 85.
 • Kunden kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb, hvis der er spørgsmål til arbejdet eller dets udførelse.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb bestiller håndværker efter aftale med kunden.
 • Kunden bliver orienteret, hvis der er noget, institutionen skal forholde sig til i relation til udbedring af en akut skade, fx gener.

Afhjælpning efter indbrud, hærværk og ekstremt vejr

Kunden skal melde skader på ejendommens klimaskærm, hegn, befæstede arealer og basisinstallationer som følge af indbrud, hærværk og ekstremt vejr til Københavns Ejendomme & Indkøbs Helpdesk eller på tlf. 33 66 61 00 hurtigst muligt, så Københavns Ejendomme & Indkøb kan iværksætte udbedringer af skader.

Det gør kunden
 • Kunden anmelder indbrud og hærværk til politiet.
 • Kunden kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb og orienterer om indbrud, hærværk eller ekstremt vejr.
 • Kunden anmelder skader på løsøre til forsikringen.
 • Kunden kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb, hvis der er spørgsmål til arbejdet eller dets udførelse.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb vurderer skaden, bestiller håndværker og orienterer kunden inden for 2 arbejdsdage om udførelsen og dens tidshorisont.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb anmelder skader på klimaskærmen til forsikringen.
 • Hvis Københavns Ejendomme & Indkøb ikke får anmeldt evt. skader på klimaskærmen, og der opstår følgeskader, bærer Københavns Ejendomme & Indkøb evt. udgifter til at udbedre følgeskaderne.
 • Ved større skader meddeler Københavns Ejendomme & Indkøb kunden, at arbejdet er udført, og at sagen er afsluttet.

Afhjælpning af brandskader

Kunden skal indmelde brandskader på og i bygningen til Københavns Ejendomme & Indkøb hurtigst muligt, så Københavns Ejendomme & Indkøb kan iværksætte udbedringer af skader.

Det gør kunden
 • Kunden anmelder brand til politiet og orienterer egen forvaltning og Københavns Ejendomme & Indkøb.
 • Kunden anmelder skader på løsøre til forsikringen.
 • Kunden kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb, hvis der er spørgsmål til arbejdet eller dets udførelse.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Inden for 2 arbejdsdage efter kundens henvendelse vurderer Københavns Ejendomme & Indkøb skaden, bestiller håndværker og orienterer om udførelsen og dens tidshorisont.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb anmelder brandskader til mailer/skadebehandler.
 • Ved større skader, fx skader på hele institutioner, koordinerer Københavns Ejendomme & Indkøb og forvaltningen det videre forløb.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb og forvaltningen vurderer i fællesskab nødvendigheden af at tage nødinstitutioner i brug.