Effektiviseringer

Vi hjælper aktivt med at indfri kommunens måltal om effektiviseringer.

Effektiviseringer

Vi hjælper aktivt med at indfri kommunens måltal om effektiviseringer.

Effektiviseringsstrategien

For at imødekomme både det demografiske udgiftspres og kravene fra regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram samt skabe rum til prioriteringer af nye initiativer, vedtager Økonomiudvalget hvert år et effektiviseringsmåltal. Måltallet fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter i det forudgående budget, eksklusive en række tværgående puljer. De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer indarbejdes i forvaltningernes rammer og indgår i forvaltningernes opfyldelse af måltallet.

Københavns Ejendomme & Indkøb indgår i Økonomiforvaltningens måltal og vil derigennem blive underlagt et internt effektiviseringskrav. Ud over de interne effektiviseringer bistår Københavns Ejendomme & Indkøb forvaltningerne med at indfri deres måltal ved at udvikle effektiviseringsforslag, som kan udmøntes på forvaltningernes budgetter. De effektiviseringsforslag, som går på tværs af forvaltninger, vil blive koordineret i effektiviseringsstrategiens styregruppe, hvor alle forvaltninger er repræsenteret.

De forslag, der forudsætter tildeling af midler fra investeringspuljerne, skal godkendes af Økonomiforvaltningen forud for den politiske behandling. Alle forslag, som berører flere forvaltninger, skal desuden godkendes af kredsen af administrerende direktører inden den politiske behandling.

Investeringspuljen

For at understøtte effektiviseringsstrategien besluttede Borgerrepræsentationen med Budget 2017 at videreføre strategien for smarte investeringer og at afsætte en investeringspulje, som forvaltningerne kan søge midler fra. Puljen udmøntes to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og med budgetforhandlingerne.