Erhvervslejemål

Læs om indgåelse af lejemål hos Københavns Ejendomme & Indkøb

Indgåelse af lejekontrakt for private lejemål

Københavns Ejendomme & Indkøb forhandler direkte med kunden eller dennes repræsentant om kontraktvilkår.

Ombygning og ændret anvendelse af lejemål

Hvis lejer ønsker at ombygge lejemålet eller ændre anvendelsen, kontaktes Københavns Ejendomme & Indkøb. Lejer skal have en ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb, inden der ombygges og/eller ændres anvendelse. Fuldmagten udgør Københavns Ejendomme og Indkøbs godkendelse af projektet og er en forudsætning for, at lejer kan indhente de fornødne myndighedstilladelser til sit projekt.

Teksten i fuldmagten sikrer yderligere, at Københavns Ejendomme & Indkøb ikke har økonomiske udgifter i forbindelse med ombygningen, og at lejer, hvis det ønskes fra Københavns Ejendomme & Indkøbs side, tilbagefører lejemålet til den oprindelige stand.

Henvendelser om ombygning og/eller ændret anvendelse af lejemål samt indhentning af ejerfuldmagt rettes til Københavns Ejendomme & Indkøb: Ansøgning om ejerfuldmagt.

Det gør lejer
 • Lejer sender Københavns Ejendomme og Indkøb en detaljeret beskrivelse af sit projekt med tilhørende relevante bilag, f.eks. tegninger, billeder, beregninger mv.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme og Indkøb udsteder ejerfuldmagt til projektet eller sender et begrundet afslag. Københavns Ejendomme & Indkøb behandler en ansøgning om ejerfuldmagt hurtigst muligt. Fra det tidspunkt hvor ansøgningen er fuldt oplyst, kan lejer forvente en sagsbehandlingstid på op til 10 arbejdsdage, ved mere komplekse sager op til 20 arbejdsdage.

Indflytning i lejemålet

Det gør lejer
 • Lejer deltager i indflytningssynet.
 • Lejer skal senest 14 dage efter modtagelse af indflytningsrapporten skriftligt meddele Københavns Ejendomme & Indkøb eventuelle indsigelser mod denne.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb indkalder lejer til indflytningssyn i henhold til bestemmelsen i lejekontrakten.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb afholder indflytningssynet, som omfatter:
  • Dokumentation af lejemålets stand.
  • Aflæsning af lejemålets forbrugsmålere.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb udarbejder og sender indflytningsrapport til lejer snarest efter, at indflytningssynet er afholdt.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsespligten reguleres i henhold til lejekontrakten og erhvervslejelovens regler i øvrigt. I det omfang at en vedligeholdelsespligt påhviler udlejer, kontakter lejer viceværten tilknyttet ejendommen eller Københavns Ejendomme & Indkøb via Helpdesken.

Erhvervslejere har også elektronisk adgang til Helpdesken, og har mulighed for selv at oprette sager om afhjælpende og akut vedligehold.

Regulering af husleje

Huslejen m.v. reguleres i henhold til lejekontrakten og erhvervslejelovens regler i øvrigt.

Opsigelse af lejemålet og afholdelse af fraflytningssyn

Når lejer ønsker at opsige sin lejekontrakt over for Københavns Ejendomme & Indkøb, skal opsigelsen ske skriftligt og med det i lejekontrakten aftalte opsigelsesvarsel og under hensyntagen til eventuel aftalt uopsigelighed.

I forbindelse med fraflytningen aftales der et fraflytningssyn. Formålet med synet er at dokumentere lejemålets stand og få aflæst lejemålets forbrugsmålere med henblik på afregning af forbrug og at gøre eventuelle fraflytningskrav gældende overfor kunden indenfor den i lejekontrakten fastsatte frist.

Det gør lejer
 • Lejer opsiger lejemålet over for Københavns Ejendomme & Indkøb i henhold til det i lejekontraktens aftalte opsigelsesvarsel og under hensyntagen til eventuelt aftalt uopsigelighed.
 • Lejer bekræfter inden for 5 dage over for Københavns Ejendomme & Indkøb, at lejer kan deltage i fraflytningssyn på det angivne tidspunkt.
 • Kan lejer ikke deltage på det angivne tidspunkt, er lejer forpligtet til selv at kontakte Københavns Ejendomme & Indkøb for at aftale et nyt tidspunkt for fraflytningssyn.
 • Lejer deltager i fraflytningssyn, hvor lejemålet skal være ryddet og rengjort og i øvrigt tilbageleveres i aftalt stand.
 • Lejer skal senest 14 dage efter modtagelse af fraflytningsrapporten skriftligt meddele Københavns Ejendomme & Indkøb eventuelle indsigelser mod denne.
 • Lejer afleverer nøgler på fraflytningssynet.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb bekræfter modtagelsen af opsigelsen skriftligt senest 8 dage efter modtagelsen. Bekræftelsen indeholder dato for fraflytningssynet. I bekræftelsen oplyses navn og telefonnummer på den tilsynsførende, som skal deltage i synet på Københavns Ejendomme & Indkøbs vegne.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb afholder fraflytningssyn efter aftale med lejer. Fraflytningssynet omfatter:
  • Dokumentation af lejemålets stand.
  • Aflæsning af lejemålets forbrugsmålere.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb udarbejder og sender fraflytningsrapport til lejer snarest efter, at fraflytningssynet er afholdt.

Københavns Ejendomme & Indkøb fremsender evt. prisfastsat krav i henhold til fraflytningsrapporten indenfor den eventuelt fastsatte frist i lejekontrakten.