Erhvervslejemål & udlejningspolitik

Nedenfor følger udlejningspolitik samt oversigt over ledige lejemål
  • Udlejning til erhvervslejere sker efter Københavns Kommunes regler om udlejning af overskudskapacitet af kommunale bygninger og lokaler.
  • Overskudskapaciteten skal udlejes på markedsvilkår og til markedsleje.
  • Markedslejefastsættelsen beror på en vurdering af en flerhed af forhold, herunder bygningens alder, lejemålets stand, adgangsforhold, beliggenhed, det lejedes anvendelsesmuligheder, egnede lejere o.l.
  • Ved ansøgning om et udbudt lejemål, kræves en projektbeskrivelse fra ansøgeren hvoraf lejemålets anvendelse, indretningsforslag, budget samt andre forhold som kan påvirker lejers egnethed fremgår.
  • Idet der ofte er tale om bygninger med forvaltningslejere, vurderes lejernes samlede sameksistens.
  • Københavns Ejendomme & Indkøb træffer på baggrund af de indkomne ansøgninger, egenhændigt beslutning om ny lejer.
  • Ved kontraktindgåelse: Lejers ønske om egenbetaling af istandsættelse, krav til uopsigelighed, forslag om trappeleje og/eller andre kontraktforhold, vurderes og forhandles individuelt.