Forsikring

Københavns Kommunes enhed Forsikring & Risikostyring varetager kommunens interne forsikringsordning.

Det er Forsikring & Risikostyring, der i et samarbejde med forvaltningerne, har fastlagt, hvilken forsikringsdækning kommunen, dens institutioner og enheder skal have.

Forsikring & Risikostyrings opgave er at stille et IT-system til rådighed, så brugerne nemt kan anmelde forsikringsskader, og vi arbejder med ekstern skadebehandler, der vil afgøre sagen hurtigst muligt, så anmelderen kan få refunderet skadeudgifterne, hvis skaden er dækningsberettiget.

Hver forvaltning og koncernenhed har udpeget en forsikringsansvarlig, der sammen med Forsikring & Risikostyring, kan assistere kunden (den forsikringstagende enhed/institution) ift. forsikringsspørgsmål.

For mere information om Forsikring & Risikostyrings organisering m.m. se kommunens Risikostyringspolitik.

Københavns Kommune forsikrer nedenstående områder – nogle via intern police (selvforsikret), mens andre er eksternt forsikrede:
  • Ansvarsforsikring
  • Motorkøretøjsforsikring
  • Bygninger
  • Løsøre og indbo
  • Entrepriseforsikring
  • Rejseforsikring
  • Ledelsesansvarsforsikring
  • Terrorforsikring

Den interne police kan findes via dette link.

Kommunens interne og eksterne forsikringer omfatter kommunens forvaltninger, institutioner og ansatte. For selvejende institutioner gælder det, at disse alene er omfattet af kommunens forsikringer i det omfang, at de har anmodet herom, og at en aftale er indgået med Forsikring & Risikostyring. Yderligere skal den selvejende institution have oprettet deres aktiver i forsikringsregistret, InsuBiz.

InsuBiz er grundlaget for, hvilke aktiver der betragtes som forsikret af den interne forsikringsordning.

Anmeld skade

Alle skader skal anmeldes via Forsikring & Risikostyrings hjemmeside, og alle kommunens ansatte har mulighed for at anmelde en skade.

Det er også muligt at kontakte Forsikring & Risikostyring via postkassen på mail KKForsikring@okf.kk.dk