Huslejeopkrævning

Vi opkræver husleje hos lejere i ejendomme, som ejes af Københavns Kommune og i tredjemandslejemål. Læs mere her.

Københavns Ejendomme & Indkøb opkræver husleje hos lejere i ejendomme, som ejes af Københavns Kommune. Københavns Ejendomme & Indkøb er også involveret i huslejeopkrævningen på tredjemandslejemål, da den private udlejer sender huslejeopkrævningen til Københavns Ejendomme & Indkøb. Københavns Ejendomme & Indkøb betaler disse beløb til udlejer og viderefakturerer beløbene til den kommunale lejer mod et administrationsgebyr, som fremgår af fremlejekontrakten.

Henvendelser om huslejeopkrævning og opkrævning af forbrugsafgifter på kommunale lejemål og tredjemandslejemål rettes til Københavns Ejendomme & Indkøbs Helpdesk, som findes via Københavns Ejendomme & Indkøbs hjemmeside.

Huslejeopkrævning i kommunale lejemål

Det fremgår af den interne lejeaftale for kommunale lejere, at der opkræves:

 • Basishusleje
 • Administrationsbidrag
 • Forsikringer
 • Skatter/afgifter m.v.
 • Forbrugsafgifter (el, vand, varme, energimærkningsordning)
 • Driftsudgifter

Beløb, som opkræves under de enkelte poster, fremgår af lejekontrakten. Beløbene reguleres årligt. Er der flere lejemål i samme bygning, fordeles lejernes udgifter efter en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen fremgår af den interne lejeaftale.

Københavns Ejendomme & Indkøb har ansvaret for, at følgende oplysninger om enkelte lejemål er tilgængelig på Ejendomsportalen:

 • Antal kvadratmeter
 • De årlige ydelser fordelt på de enkelte poster
 • Seneste månedsopkrævning
 • Tidligere månedsopkrævninger

Kunder kan holde sig orienteret om reguleringer ved løbende at følge med på Københavns Ejendomme & Indkøbs hjemmeside.

Forvaltningernes økonomiafdelinger har alle opgaver vedr. institutionernes budgetter. Institutioner skal således rette spørgsmål om budgetter til økonomiafdelingen i deres forvaltning.

Københavns Ejendomme & Indkøb opkræver månedligt husleje. Skatter/afgifter samt forbrugs- og driftsudgifter opkræves som månedlige acontobeløb. Opkrævningen sker senest den 10. i måneden.

Renovation opkræves dog månedsvis bagud efter forbrug.

Det gør kunden
 • I forbindelse med indgåelse af huslejeaftalen skal kunden meddele Københavns Ejendomme & Indkøb, hvilke PSP-elementer, der skal benyttes. Hvis kunden ønsker, at der på et tidspunkt skal bogføres på andre PSP-elementer, fx som følge af ændringer i kontoplanen i forvaltningen, skal kunden meddele dette til Københavns Ejendomme & Indkøb.
 • Dette er ligeledes gældende for renovation.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb opkræver ved direkte bogføring i KVANTUM.

Regulering af huslejen i kommunale lejemål

Københavns Ejendomme & Indkøb regulerer basishusleje og administrationsbidrag løbende med de satser, som Borgerrepræsentationen vedtager. Reguleringen sker ved, at posterne fremskrives med den prisfremskrivningsprocent, som besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen og ved senere beslutninger.

De månedlige acontobetalinger af skatter/afgifter m.v. reguleres én gang årligt på baggrund af de faktiske opkrævninger fra SKAT. Reguleringen sker med virkning fra 1. januar i året. Reguleringen foretages senest i 4. kvartal.

Herudover kan der efterfølgende ske en regulering, hvis ejendomsvurderingen ændres.

Forsikringsudgifter opkræves månedligt i 1/12-rater. Den årlige regulering af forsikringsudgifterne sker på baggrund af den forsikringspræmie, som betales til kommunens forsikringsordning. Reguleringen foretages én gang årligt i forbindelse med opkrævningen i marts.                               

Opkrævning af forbrugs- og driftsudgifter i kommunale lejemål

Københavns Ejendomme & Indkøb opkræver forbrugsudgifter som vand, varme, el og gas i kommunale ejendomme, hvor der er mere end én lejer pr. ejendom. I ejendomme, hvor der kun er én lejer, afregnes forbrugsudgifter som udgangspunkt direkte mellem lejer og forsyningsselskab og er således ikke omfattet af dette afsnit.

Forbrugs- og driftsudgifter omfatter bl.a.:

 • Vand (både forbrug og spildevandsafledning)
 • Varme, herunder strafafgift vedr. afkøling
 • El
 • Gas
 • Vicevært
 • Snerydning
 • Renovation

Posterne er beregnet på baggrund af de fordelingsnøgler, der fremgår af den interne lejeaftale for det enkelte lejemål.

Endelig afregning og regulering af acontobetalinger i kommunale lejemål

Københavns Ejendomme & Indkøb udarbejder årligt et forbrugsregnskab på baggrund af de faktiske udgifter til forbrug. Fordelingsnøglen, som bliver anvendt, er i henhold til standardlejekontrakten. Regnskaberne udarbejdes i første halvår af regnskabsåret. De udarbejdes løbende og lægges på Ejendomsportalen, senest den 30. juni. Her gøres det op, om udgifterne til forbrug i perioden har ligget over eller under summen af de månedlige acontobetalinger. Efterbetaling eller tilbagebetaling vil senest være på huslejeopkrævningen for juli måned.

Det gør kunden
 • Har kunden indsigelser mod de opkrævede beløb m.v., skal indsigelserne begrundes og rettes skriftligt til Københavns Ejendomme & Indkøb. For erhvervs- og beboelseslejemål skal indsigelsen foretages senest 6 uger efter modtagelse af regnskab. For kommunale lejere skal indsigelsen være foretaget senest 1. december i indeværende år.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb regulerer lejemålets acontobetalinger på baggrund af de faktiske udgifter til forbrug i det foregående regnskabsår.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb undersøger indsigelser og retter henvendelse til forsyningsselskab, hvis det er nødvendigt.

Huslejeopkrævning i tredjemandslejemål

Et tredjemandslejemål er et lejemål, som Københavns Ejendomme & Indkøb ikke selv ejer, men lejer hos udlejer og fremlejer til en eller flere kommunale institutioner. Københavns Ejendomme & Indkøb indgår lejeaftale med den private udlejer og indgår særskilt fremlejekontrakt med forvaltningen, som skal benytte lejemålet.

Det fremgår af lejekontrakten med udlejer, hvad der skal betales for, og hvor meget der skal betales. Udlejer sender huslejeopkrævning til Københavns Ejendomme & Indkøb. Københavns Ejendomme & Indkøb betaler disse beløb til udlejer og viderefakturerer beløbene til den kommunale lejer tillagt et administrationsbidrag, der fremgår af fremlejekontrakten.

Det kan variere fra lejemål til lejemål, hvordan de enkelte poster vedr. husleje, forbrugsafgifter, skatter m.v. indgår, bliver opkrævet og reguleret. Oplysningerne fremgår af den enkelte lejekontrakt, som er en integreret del af fremlejekontrakten mellem kunden og Københavns Ejendomme & Indkøb.

Københavns Ejendomme & Indkøb betaler deposita og eventuel forudbetalt leje, og disse viderefaktureres ikke. Københavns Ejendomme & Indkøb står ligeledes for arbejdet med den endelige flytteafregning.

Kunden kan holde sig orienteret om huslejereguleringer ved løbende at følge med på Ejendomsportalen.

Københavns Ejendomme & Indkøb opkræver månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt husleje m.v. i henhold til lejekontrakten for det pågældende lejemål. Opkrævningen fra Københavns Ejendomme & Indkøb til den kommunale institution vedr. en periode sker inden udgangen af den pågældende periode.

For de tredjemandslejemål, som også er omfattet af affaldsordningen for kommunale institutioner, opkræves ligeledes månedsvis bagud.

Det gør kunden
 • I forbindelse med indgåelse af huslejeaftalen skal kunden meddele Københavns Ejendomme & Indkøb, hvilke PSP-elementer, der skal benyttes. Hvis kunden ønsker, at der på et tidspunkt skal bogføres på andre PSP-elementer, fx som følge af ændringer i kontoplanen i forvaltningen, skal kunden meddele Københavns Ejendomme & Indkøb dette. Dette er ligeledes gældende for renovation.
 • Har kunden spørgsmål til de opkrævede beløb m.v., rettes skriftlig henvendelse til Københavns Ejendomme & Indkøb hurtigst muligt, da Københavns Ejendomme og Indkøb kun har 6 uger fra modtagelse af lejeopkrævning til, at indsigelse skal være modtaget hos udlejer.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb kontrollerer det opkrævede beløb og opkræver ved direkte bogføring i Kvantum.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb behandler indsigelser og kontakter udlejer, hvis det er nødvendigt.

Regulering af huslejen i tredjemandslejemål

Husleje m.v. reguleres i henhold til lejeaftalen. Når udlejer regulerer de enkelte poster, foretager Københavns Ejendomme & Indkøb i samme måned en regulering af kundens lejebetaling.

Københavns Ejendomme & Indkøb kontrollerer, om udlejers varslede reguleringer er i overensstemmelse med lejekontrakten og lovgivningen.

Det gør kunden
 • I tilfælde hvor udlejer varsler en ekstraordinær huslejeforhøjelse, orienterer kunden Københavns Ejendomme & Indkøb om eventuelle forbedringer i lejemålet, som kunden selv har bekostet. Dette gøres for at sikre, at udlejer ikke opkræver for forbedringer, som er bekostet af Københavns Kommune
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • I tilfælde hvor udlejer varsler en ekstraordinær huslejeforhøjelse, fx en forhøjelse til markedsleje eller en forhøjelse som følge af forbedringer udført af udlejer, tager Københavns Ejendomme & Indkøb kontakt til udlejer med henblik på en forhandling, så en ekstraordinær huslejeforhøjelse kan undgås eller afbødes.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb orienterer kunden om udlejers varsling af en ekstraordinær huslejeforhøjelse.
 • Efter forhandling med udlejer orienterer Københavns Ejendomme & Indkøb kunden om udfaldet og et evt. forlig. I denne forbindelse orienteres også om, hvorvidt Københavns Ejendomme & Indkøb anser det for fornuftigt for kunden at fastholde lejemålet.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb regulerer administrationsbidraget løbende med de satser, som Borgerrepræsentationen vedtager. Reguleringen sker ved, at posten fremskrives med den prisfremskrivningsprocent, som besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen og ved senere beslutninger.