Køb og salg af ejendomme

Vi håndterer køb og salg af ejendomme, grunde og vejarealer og administrerer kommunens særlige ejendomsrettigheder.

Kontoret for Ejendomshandler og -rettigheder håndterer køb og salg af ejendomme, grunde og vejarealer samt administrerer Københavns Kommunes særlige ejendomsrettigheder.

Salg

Salg af Københavns Kommunes ejendomme sker på baggrund af et fast salgsprogram vedtaget i Økonomiforvaltningens Center for byudvikling, godkendt af Københavns Kommunes forvaltninger. Undtagelsesvist sker salg af ejendomme på anmodning fra den forvaltning, der hidtil har været bruger af den pågældende ejendom.

Salg af Københavns Kommunes ejendomme sker som hovedregel ved offentligt udbud. Kunder kan orientere sig om ejendomme udbudt til salg her, hvor Københavns Ejendomme & Indkøb offentliggør relevant udbudsmateriale/salgsvilkår.

Ejendomme sælges med udgangspunkt i markedsprisen. Proceduren for afgivelse af tilbud er beskrevet i ejendommens udbudsmateriale/salgsvilkår. Kunders bud er fortrolige, er bindende i 12 uger fra afgivelsestidspunktet og skal være uden forbehold. Straks efter Borgerrepræsentationens godkendelse af salget underretter Københavns Ejendomme & Indkøb vinderen af udbuddet.

Køb

Københavns Kommunes køb af ejendomme sker oftest efter initiativ fra kommunens forvaltninger, men kan også foranlediges på baggrund af beslutninger om byomdannelse eller udnyttelse af kommunens tilbagekøbsrettigheder (se nærmere om tilbagekøbsrettigheder nedenfor).

Køb af ejendomme sker med udgangspunkt i markedsprisen og ved indgåelse af en betinget købsaftale under hensyn til Borgerrepræsentationens godkendelse.

Særlige ejendomsrettigheder

Københavns Kommune har i et historisk perspektiv handlet fremsynet og sikret sig en række ejendomsrettigheder i forbindelse med salg af ejendomme og grunde.

Tilbagekøbsrettigheder giver Københavns Kommune ret til at købe en ejendom tilbage fra ejeren i et bestemt år. Ejere af ejendomme belyst med tilbagekøbsret kan skriftligt anmode Københavns Ejendomme & Indkøb om at modtage et tilbud om aflysning eller udskydelse af tilbagekøbsretten mod betaling af et vederlag.

På byggegrunde, hvor der i forbindelse med kommunens salg er tinglyst en servitut om tillægskøbesum, er Københavns Kommune berettiget til et vederlag, såfremt ejendommen udnyttes i højere grad eller til anden anvendelse end forudsat ved det oprindelige salg. Størrelsen af vederlaget fastsættes med udgangspunkt i markedsprisen for den byggeret, der ønskes udnyttet.

På ubebyggede ejendomme eller ejendomme med en betydelig restbyggeret, hvor der i forbindelse med kommunens salg er tinglyst en servitut om gevinstandel, er Københavns Kommune berettiget til et vederlag, såfremt ejendommen videresælges uden at (rest-)byggeretten på ejendommen er blevet udnyttet. I et sådant tilfælde er sælgeren af ejendommen forpligtet at betale Københavns Kommune et vederlag, som fastsættes med udgangspunkt i differencen mellem den købesum som sælgeren oprindeligt betalte til Københavns Kommune og den senere opnåede salgspris.