Opsigelse og fraflytning

Læs mere om hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med opsigelse og fraflytning af kommunale lejemål og tredjemandslejemål.

Når kunden opsiger sin lejekontrakt over for Københavns Ejendomme & Indkøb, skal der aftales et fraflytningssyn. Formålet med synet er at dokumentere lejemålets tilstand og få aflæst lejemålets forbrugsmålere med henblik på afregning af forbrug. Henvendelser om opsigelse skal rettes til Københavns Ejendomme & Indkøbs Helpdesk.

For at sikre Økonomiforvaltningen de bedst mulige betingelser for at arbejde strategisk med porteføljen, herunder arealoptimere, reducere tomgang, undgå unødvendig indlejning m.v., skal kunden så tidligt som muligt i forhold til egne interne beslutningsprocesser (eksempelvis når ideer fremlægges på udvalgsmøder) orientere Københavns Ejendomme & Indkøb om disse planer og projekter.

Opsigelse af et kommunalt lejemål og afholdelse af fraflytningssyn

Det gør kunden
 • Kunden opsiger lejemålet over for Københavns Ejendomme & Indkøb i henhold til lejekontraktens opsigelsesfrist.
 • Kunden opsiger servicekontrakter, som kunden selv har indgået, fx Falck-abonnement, til forsyningsselskaber vedrørende varme, el og vand.
 • Kunden bekræfter inden for 5 dage over for Københavns Ejendomme & Indkøb, at kunden kan deltage i fraflytningssyn på det angivne tidspunkt.
 • Kan kunden ikke deltage på det angivne tidspunkt, er kunden forpligtet til selv at kontakte Københavns Ejendomme & Indkøb for at aftale et nyt tidspunkt for fraflytningssyn.
 • Kunden deltager i fraflytningssyn.
 • Kunden underskriver fraflytningsrapport senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget fra Københavns Ejendomme & Indkøb.
 • Kunden afleverer nøgler senest ved fraflytningssynet.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb bekræfter modtagelsen af opsigelsen inden for 8 arbejdsdage med oplysning om, hvornår fraflytningssyn planlægges afholdt samt navn og telefonnummer på den tilsynsførende, som skal deltage i synet på Københavns Ejendomme & Indkøbs vegne.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb opsiger servicekontrakter, som Københavns Ejendomme & Indkøb har ansvar for, såsom snerydning, ventilation, elevatorer, renovation samt basisinstallationer inden for vand, varme og afløb.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb afholder fraflytningssyn efter aftale med kunden. Fraflytningssynet omfatter:
  • Dokumentation af lejemålets tilstand.
  • Aflæsning af lejemålets forbrugsmålere.
  • Udarbejdelse af fraflytningsrapport.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb underskriver og sender fraflytningsrapport til godkendelse hos kunden senest 5 arbejdsdage efter, at fraflytningssyn er afholdt.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb fremsender evt. prisfastsat krav i henhold til fraflytningsrapporten senest 10 arbejdsdage efter fraflytningssyn.
 • Københavns Ejendomme & Indkøbs udlejningsteam orienterer Team Ejendomsoptimering om opsigelse af lejemålet.

Opsigelse af tredjemandslejemål

Det gør kunden
 • Ønsker kunden at opsige et tredjemandslejemål, meddeles dette til Københavns Ejendomme & Indkøb skriftligt. Det gældende opsigelsesvarsel overfor tredjemand fremgår af lejekontrakten, der er en integreret del af den fremlejekontrakt, som kunden har med Københavns Ejendomme & Indkøb. Opsigelse til Københavns Ejendomme & Indkøb skal ske senest 10 arbejdsdage før den opsigelsesfrist, der fremgår af lejekontrakten.
 • Kunden opsiger servicekontrakter, som kunden selv har indgået, fx Falck-abonnement., til forsyningsselskaber vedrørende varme, el, vand.
 • Kunden bekræfter inden for 5 dage over for Københavns Ejendomme & Indkøb, at kunden kan deltage i fraflytningssyn på det angivne tidspunkt.
 • Kan kunden ikke deltage på det angivne tidspunkt, er kunden forpligtet til selv at kontakte Københavns Ejendomme & Indkøb for at aftale et nyt tidspunkt for fraflytningssyn.
 • Kunden deltager i fraflytningssyn.
 • Kunden afleverer nøgler senest ved fraflytningssynet.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb opsiger lejemålet over for den private udlejer i henhold til gældende opsigelsesvarsel i lejekontrakten.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb opsiger servicekontrakter, som Københavns Ejendomme & Indkøb har ansvar for, såsom snerydning, ventilation, elevatorer, renovation samt basisinstallationer inden for vand, varme og afløb.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb afholder fraflytningssyn med deltagelse af udlejer og Kunden. Fraflytningssynet omfatter:
  • Dokumentation af lejemålets tilstand.
  • Aflæsning af lejemålets forbrugsmålere.
  • Udarbejdelse af fraflytningsrapport.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb fremsender evt. prisfastsat krav i henhold til fraflytningsrapporten til kunden.
 • Københavns Ejendomme & Indkøbs udlejningsteam orienterer Team Ejendomsoptimering om opsigelse af lejemålet.